Gospodarka odpadami komunalnymi kamery - deptak kamera - panorama miasta e-urzad Biuletyn Informacji Publicznej. CZ PL

Status SSRS

STATUT
SZCZYTNIA垶KIEGO
STOWARZYSZENIA R紟NYCH SZANS

Szczytna, 3 stycznia 2008 r.

Rozdzia I                                                                                                    
Postanowienia og鏊ne                                                                                          

1
Szczytnia雟kie Stowarzyszenie R闚nych Szans  zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest zrzeszeniem os鏏 fizycznych powo豉nym zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami o stowarzyszeniach.

2
Stowarzyszenie od chwili rejestracji posiada osobowo嗆 prawn.        

3
1. Siedzib w豉dz Stowarzyszenia jest Szczytna.                                                                2. Terenem dzia豉 jest Rzeczpospolita Polska.                                                                 3. Stowarzyszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 poza granicami Rzeczpospolitej Polski.                                                             

4
1. Stowarzyszenie opiera swoj dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej cz這nk闚.                          
2. Dzia豉lno嗆 Stowarzyszenia mog tak瞠 wspiera wolontariusze. Wolontariuszom, kt鏎zy 鈍iadcz prac na rzecz Stowarzyszenia, mo積a pokry niezb璠ne koszty zwi您ane ze 鈍iadczon prac.                             
3. Do prowadzenia swych spraw mo瞠 zatrudnia pracownik闚.

5
Stowarzyszenie mo瞠 by cz這nkiem krajowych i mi璠zynarodowych organizacji o podobnych celach dzia豉nia.

6
Stowarzyszenie powo逝je si na czas nieoznaczony.                                    

Rozdzia II                                                                                                   
Cele i sposoby ich realizacji                                                                                 

7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a)wspieranie dzia豉lno軼i plac闚ek o鈍iatowych w kierunku zapewnienia r闚nych szans dzieciom i m這dzie篡;
b)dzia豉lno嗆 charytatywna;
c)podtrzymywanie tradycji narodowej, piel璕nowanie polsko軼i oraz rozwoju 鈍iadomo軼i narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d)ochrona i promocja zdrowia;
e)dzia豉lno嗆 na rzecz niepe軟osprawnych;
f)dzia豉lno嗆 na rzecz nauki, edukacji, o鈍iaty i wychowania;
g)podejmowanie dzia豉 w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m這dzie篡;
h)dzia豉lno嗆 na rzecz kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji;
i)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
j)propagowanie postaw ekologicznych i wszelkich dzia豉 na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
k)przeciwdzia豉nie patologiom spo貫cznym;
l)upowszechnianie i ochrona wolno軼i i praw cz這wieka oraz swob鏚 obywatelskich;
m)dzia豉lno嗆 wspomagaj帷a  rozw鎩 demokracji.
n)dzia豉lno嗆 na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontakt闚                            i wsp馧pracy mi璠zy spo貫cze雟twami;
o)aktywizowanie spo貫czno軼i lokalnej wok馧 wsp鏊nych dzia豉.

8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie dzia豉nia dozwolone prawem, a w szczeg鏊no軼i:
a)pozyskiwanie dodatkowych 鈔odk闚 na dzia豉lno嗆 dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z plac闚ek o鈍iatowych i kulturalnych;
b)wspomaganie szk馧 i przedszkoli w zakresie wyposa瞠nia, utrzymania i modernizacji ich obiekt闚;
c)organizowanie imprez, zaj耩 pozalekcyjnych, wyjazd闚, wycieczek, oboz闚, kolonii;
d)organizowanie konferencji, konkurs闚 oraz przyznawanie nagr鏚 i stypendi闚 dla uczni闚 wyr騜niaj帷ych si w dziedzinach naukowych, artystycznych lub sportowych;
e)organizowanie i rozwijanie inicjatyw maj帷ych na celu wsp馧prac z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach dzia豉nia;
f)prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej s逝膨cej realizacji cel闚 statutowych;
g)organizowanie  dzia豉 charytatywnych i dobroczynnych;
h)tworzenie i wdra瘸nie program闚 oraz projekt闚 zgodnych z celami Stowarzyszenia;
i)inne dzia豉nia sprzyjaj帷e rozwojowi statutowych cel闚 Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz. Doch鏚  z dzia豉lno軼i gospodarczej Stowarzyszenia s逝篡 realizacji cel闚 statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 mi璠zy jego cz這nk闚.
3. Zarz康 Stowarzyszenia mo瞠 powo造wa zespo造 eksperckie i doradcze oraz zleca zadania w celu realizacji statutowych cel闚 Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie mo瞠 wsp馧pracowa z wszelkimi instytucjami rz康owymi, samorz康owymi, prywatnymi oraz pozarz康owymi w dzia豉niach przyczyniaj帷ych si do realizacji cel闚 statutowych.
5. Stowarzyszenie mo瞠 realizowa zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rz康owej i samorz康owej.
6. Stowarzyszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.

Rozdzia III                                                                                                  
Cz這nkowie, ich prawa i obowi您ki                                                                             

9
1. Cz這nkami Stowarzyszenia mog by osoba fizyczna i prawna. Osoby prawna mo瞠 by jedynie cz這nkiem wspieraj帷ym Stowarzyszenia.                                                 
2. Stowarzyszenie posiada cz這nk闚:                                                                       
a)zwyczajnych,
b)wspieraj帷ych,
c)honorowych.
3. Cz這nkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, kt鏎a z這篡 wype軟ion deklaracj cz這nkowsk.
4. Cz這nkiem wspieraj帷ym jest osoba prawna lub fizyczna wspieraj帷a finansowo lub w innej formie statutowe cele Stowarzyszenia.
5. Cz這nkowstwo zwyczajne i wspieraj帷e nabywa si przez przyj璚ie kandydata na mocy uchwa造 Zarz康u.
6. Cz這nkiem honorowym zostaje osoba fizyczna szczeg鏊nie zas逝穎na dla realizacji cel闚 statutowych Stowarzyszenia. Godno嗆 cz這nka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Cz這nk闚 na wniosek Zarz康u Stowarzyszenia.

10
1. Cz這nek zwyczajny ma prawo:     
a)do czynnego i biernego prawa wyborczego do w豉dz Stowarzyszenia,
b)uczestniczy z g這sem stanowi帷ym w Walnym Zgromadzenie Cz這nk闚,
c)zg豉sza opinie, wnioski i postulaty we wszystkich sprawach dotycz帷ych dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
d)uczestniczy we wszystkich przedsi瞝zi璚iach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e)korzysta z urz康ze, 鈍iadcze i pomocy Stowarzyszenia.
2. Cz這nek zwyczajny jest zobowi您any do:                 
a)przestrzegania postanowie Statutu, regulamin闚 i uchwa w豉dz Stowarzyszenia,
b)aktywnego uczestnictwa w realizacji cel闚 statutowych Stowarzyszenia,
c)regularnego p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich  i innych 鈍iadcze obowi您uj帷ych w Stowarzyszeniu,
d)dbania o dobre imi Stowarzyszenia.                                                    

11
1. Cz這nek wspieraj帷y ma prawo:
a)zg豉sza opinie, wnioski i postulaty we wszystkich sprawach dotycz帷ych dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
b)uczestniczy we wszystkich przedsi瞝zi璚iach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c)korzysta z urz康ze, 鈍iadcze i pomocy Stowarzyszenia,
d)uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Cz這nk闚 z g這sem doradczym.
2. Cz這nek wspieraj帷y ma obowi您ek:
a)przestrzegania postanowie Statutu, regulamin闚 i uchwa w豉dz Stowarzyszenia,
b)dbania o dobre imi Stowarzyszenia.                                                    

12
1. Cz這nek honorowy ma prawo:     
a)uczestniczy z g這sem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Cz這nk闚,
b)zg豉sza opinie, wnioski i postulaty we wszystkich sprawach dotycz帷ych dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
c)uczestniczy we wszystkich przedsi瞝zi璚iach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)korzysta z urz康ze, 鈍iadcze i pomocy Stowarzyszenia.
2. Cz這nek honorowy ma obowi您ek:
a)przestrzegania postanowie Statutu, regulamin闚 i uchwa w豉dz Stowarzyszenia,
b)dbania o dobre imi Stowarzyszenia.                                                    

13
1. Cz這nkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek
a)dobrowolnego wyst徙ienia zg這szonego na pi鄉ie do Zarz康u,
b)skre郵enia z listy cz這nk闚.
2. Skre郵enie z listy cz這nk闚 nast瘼uje w przypadku:    
a)dzia豉nia na szkod Stowarzyszenia, 
b)nieprzestrzegania postanowie Statutu i uchwa Zarz康u Stowarzyszenia,
c)nie uiszczenia trzech kolejnych sk豉dek cz這nkowskich,
d)鄉ierci cz這nka Stowarzyszenia.
3. Cz這nek zwyczajny, kt鏎y nie op豉ca sk豉dek cz這nkowskich przez okres 3 kolejnych rat na wniosek Zarz康u mo瞠 utraci status cz這nka zwyczajnego i zosta cz這nkiem wspieraj帷ym.
4. Od uchwa造 Zarz康u w przedmiocie skre郵enia przys逝guje w terminie  30 dni  odwo豉nie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, kt鏎ego uchwa豉 jest ostateczna.
5. Informacje o statusie cz這nkowskim udzielane s na wniosek cz這nka w siedzibie Stowarzyszenie w terminie 14 dni od daty z這瞠nia wniosku.

Rozdzia IV                                                                                                   
W豉dze Stowarzyszenia                                                                                      

14
1. W豉dzami stowarzyszenia s:
a)Walne Zgromadzenie Cz這nk闚,
b)Zarz康,
c)Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich w豉dz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. Wyb鏎 w豉dz Stowarzyszenia odbywa si w g這sowaniu jawnym zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy cz這nk闚 uprawnionych do g這sowania.

15
1.Najwy窺z w豉dz Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Cz這nk闚.
2.W Walnym Zgromadzeniu Cz這nk闚 bior udzia cz這nkowie zwyczajni z g這sem stanowi帷ym.
3.W Walnym Zgromadzeniu Cz這nk闚 maj prawo uczestniczy cz這nkowie wspieraj帷y i honorowi z g這sem doradczym.
4.Walne Zgromadzenie Cz這nk闚 mo瞠 by zwyczajne lub nadzwyczajne.

16
1.Walne Zgromadzenie Zwyczajne Cz這nk闚 jest zwo造wane co roku przez Zarz康 Stowarzyszenia w I kwartale roku kalendarzowego.
2.Termin, miejsce i proponowany porz康ek obrad Zarz康 podaje do wiadomo軼i wszystkich cz這nk闚 co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

17
1.Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Cz這nk闚 mo瞠 by zwo豉ne w ka盥ym czasie: 
a)z inicjatywy Zarz康u Stowarzyszenia
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej
c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 og鏊nej liczby cz這nk闚 zwyczajnych Stowarzyszenia.

18
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚  nale篡 w szczeg鏊no軼i:   
a)uchwalanie g堯wnych kierunk闚 dzia豉lno軼i Stowarzyszenia
b)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda w豉dz Stowarzyszenia
c)powo造wanie oraz odwo造wanie Zarz康u i Komisji Rewizyjnej
d)udzielanie absolutorium Zarz康owi na wniosek Komisji Rewizyjnej
e)ustalanie wysoko軼i wpisowego i sk豉dek cz這nkowskich
f)nadawanie oraz pozbawianie godno軼i cz這nka honorowego
g)podejmowanie uchwa o przyst徙ieniu lub wyst徙ieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i zwi您k闚 stowarzysze
h)rozpatrywanie odwo豉 od uchwa Zarz康u
i)uchwalanie regulamin闚 wewn皻rznych
j)podejmowanie uchwa w sprawie zmian statutu lub rozwi您ania si Stowarzyszenia
k)rozpatrywanie spraw, kt鏎e nie nale膨 do kompetencji innych w豉dz Stowarzyszenia
2. Walne Zgromadzenie Cz這nk闚 podejmuje uchwa造 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia.
3. W przypadku, gdy w pierwszym terminie brak jest wystarczaj帷ej, okre郵onej przepisami Statutu ilo軼i cz這nk闚 niezb璠nych do prawomocnego podejmowania uchwa istnieje mo磧iwo嗆 zwo豉nia Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚 w tzw, drugim terminie. Prezes po konsultacji z sekretarzem wyznacza nowy termin pomi璠zy 30 minutami a 48 godzinami po zako鎍zeniu posiedzenia w pierwszym terminie. Dla wa積o軼i podejmowanych w闚czas uchwa nie jest wymagana okre郵ona przepisami Statutu ilo嗆 cz這nk闚
4. Uchwa豉 dotycz帷a zmian statutu Stowarzyszenia zapada wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 uczestnicz帷ych w zebraniu przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia.
5. Uchwa豉 dotycz帷a likwidacji Stowarzyszenia zapada wi瘯szo軼i, 2/3 g這s闚 uczestnicz帷ych w zebraniu przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia.

19
1. Zarz康 jest najwy窺z w豉dz Stowarzyszenia w okresie mi璠zy Walnymi Zgromadzeniami Cz這nk闚. 
2. Zarz康 sk豉da si z 4 - 5 cz這nk闚.
3. Zarz康 kieruje dzia豉lno軼i Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewn徠rz.
4. Cz這nkowie Zarz康u wybierani s na 3 lata. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie powo豉 nowego sk豉du Zarz康u po up造wie kadencji poprzedniego Zarz康u, w闚czas dotychczasowy Zarz康 sprawuje swoje funkcje do czasu powo豉nia nowego Zarz康u.
5. Cz這nkowie Zarz康u wybieraj spo鈔鏚 siebie na pierwszym posiedzeniu:
a)prezesa,
b)wiceprezesa,
c)skarbnika,
d)sekretarza.
6. Zarz康 podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.
7. Zarz康 ma prawo podejmowa prawomocne decyzje w obecno軼i 2/3 cz這nk闚 Zarz康u przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa.

20
1. Cz這nkowstwo  Zarz康u ustaje z chwil odwo豉nia lub 鄉ierci.                                           
2. Odwo豉nie cz這nka Zarz康u nast瘼uje w przypadku:
a)z這瞠nia rezygnacji,
b)niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej po這wy kadencji z powodu choroby, wyjazdu za granice, itp.,
c)braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osi庵ni璚ia cel闚 Stowarzyszenia.

21
1. W razie zmniejszenia si sk豉du w wyniku ustania cz這nkowstwa Zarz康 ma prawo uzupe軟i sw鎩 sk豉d w drodze g這sowania w czasie Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚 Stowarzyszenia.
2. Odwo豉nia cz這nka Zarz康u dokonuje Walne Zgromadzenie Cz這nk闚 zwyk陰 wi瘯szo軼i przy obecno軼i, co najmniej po這wy cz這nk闚

22
1. Posiedzenia zarz康u odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta.
2. W posiedzeniach Zarz康u mog bra udzia cz這nkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni go軼ie z g這sem doradczym.

23
Do kompetencji Zarz康u nale篡:
a)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn徠rz i dzia豉nie w jego imieniu,
b)kierowanie bie膨c dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
c)realizacja cel闚 Stowarzyszenia,
d)planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e)zarz康zanie maj徠kiem Stowarzyszenia,
f)realizowanie uchwa Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚,
g)zwo造wanie Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚,
h)uchwalanie plan闚 dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
i)opracowywanie projekt闚, plan闚 i kosztorys闚 dzia豉lno軼i oraz sprawozda i rozlicze finansowych,
j)przyjmowanie, skre郵anie i wykluczanie cz這nk闚 zwyczajnych  i wspieraj帷ych, oraz okre郵anie status闚 cz這nk闚 Stowarzyszenia,
k)rozpatrywanie spraw pomi璠zy cz這nkami powsta造mi  na  tle dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
l)wyst瘼owanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwi您ania Stowarzyszenia,
m)podejmowanie uchwa w sprawie wewn皻rznej organizacji Zarz康u oraz innych spraw, kt鏎e nie s zastrze穎ne Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚 oraz Komisji Rewizyjnej,
n)powo造wanie zespo堯w eksperckich i doradczych oraz zlecanie wykonania prac w celu realizacji statutowych cel闚 Stowarzyszenia.

24
Do sk豉dania o鈍iadcze woli we wszystkich sprawach, w tym maj徠kowych Stowarzyszenia, zawierania um闚 i udzielania pe軟omocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dw鏂h cz這nk闚 Zarz康u dzia豉j帷ych 陰cznie w tym obowi您kowo Prezes lub Wiceprezes.

25
Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3 - 4 cz這nk闚, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.  Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej mog wybiera spo鈔鏚 siebie na pierwszym posiedzeniu:
a)przewodnicz帷ego,
b)zast瘼c,
c)sekretarza.

26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
a)kontrolowanie co najmniej raz w roku ca這kszta速u dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
b)wyst瘼owanie do Zarz康u z wnioskami wynikaj帷ymi z ustale kontroli i 膨daniem wyja郾ie,
c)wnioskowanie o zwo豉nie Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Cz這nk闚,
d)wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarz康owi Stowarzyszenia,
e)sk豉danie co roku Walnemu Zgromadzeniu Cz這nk闚 sprawozda ze swej dzia豉lno軼i.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupe軟i sw鎩 sk豉d w wyniku ustania cz這nkowstwa jednego cz這nka w drodze g這sowania w czasie Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚.  
3. Osoby b璠帷e cz這nkami Komisji Rewizyjnej nie mog:
a)by cz這nkami organu zarz康zaj帷ego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewie雟twa, powinowactwa lub podleg這軼i z tytu逝 zatrudnienia,
b)by skazani prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwo z winy umy郵nej.

Rozdzia V                                                                                                    
Maj徠ek i dzia豉lno嗆 gospodarcza Stowarzyszenia                                                          

27                                                                                                          
1. Maj徠ek Stowarzyszenia stanowi sk豉dniki maj徠kowe nabyte w czasie dzia豉lno軼i Stowarzyszenia.
2. Na maj徠ek Stowarzyszenia sk豉daj si, w szczeg鏊no軼i:                         
a)wp造wy ze sk豉dek cz這nkowskich
b)dotacje, granty, subwencje w tym z bud瞠tu publicznego
c)wp造wy z dzia豉lno軼i odp豉tnej po篡tku publicznego
d)kontrakty, zlecenia us逝g
e)darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia maj徠kowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia
f)wp造wy  z dzia豉lno軼i statutowej
g)dochody z loterii, aukcji i zbi鏎ek publicznych
h)odsetki bankowe i inne dochody z kapita逝
i)inne 鈔odki finansowe
3. Maj徠kiem Stowarzyszenia zarz康za Zarz康 pod kontrol Komisji Rewizyjnej.
4. Maj徠ek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizacj cel闚 Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezb璠nych koszt闚.  
5. Stowarzyszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, na og鏊nych zasadach okre郵onych w przepisach powszechnie obowi您uj帷ych.
6. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wy陰cznie na realizacj cel闚 statutowych.

Rozdzia VI                                                                                                   
Zmiana Statutu i rozwi您anie Stowarzyszenia                                                                   

28
1. Uchwa喚 o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Cz這nk闚 na wniosek Zarz康u.
2. Zmiana Statutu nast瘼uje w drodze uchwa造 podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 uczestnicz帷ych w zebraniu przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia.

29
1. Decyzj o rozwi您aniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz康u.
2. Uchwa喚 o rozwi您aniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jej 鈔odk闚 podejmuje Walne Zgromadzenie Cz這nk闚 wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 uczestnicz帷ych w zebraniu przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia.
3. Likwidacj Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powo豉na przez Walne Zgromadzenie Cz這nk闚 wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 uczestnicz帷ych  w zebraniu przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia.
4. Maj徠ek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza si na cel spo貫czny okre郵ony w uchwale Walnego Zgromadzenia Cz這nk闚 o rozwi您aniu Stowarzyszenia.

Rozdzia VII                                                                                              
Postanowienia ko鎍owe                                                                                         

30
Statut wchodzi w 篡cie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowo軼i prawnej.

dnia: 2008-05-20 dodal/a: Kamila Sochacka

Zadaj pytanie burmistrzowi


Pytania do Burmistrza Szczytnej, Marka Szpaniera, prosimy kierowa bezpo鈔ednio na adres e-mail: burmistrz@szczytna.pl Odpowiedzi na pytania udzielane b璠 osobi軼ie przez Burmistrza Szczytnej.

Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej
ul. Wolno軼i 42
57-330 Szczytna

Urz康 czynny jest w godz. 7:30-15:30 w dni robocze.
Kasa Urz璠u czynna jest od godz. 8:00 do godz. 14:30 z przerw w godz. 11:00-12:00

Od roku 2013 podatek od nieruchomo軼i, rolny i le郾y - p豉tny jest na indywidualny numer rachunku bankowego ka盥ego p豉tnika, podany w decyzji podatkowej/pi鄉ie informuj帷ym.
Pozosta貫 nale積o軼i gminne (w tym op豉ta skarbowa) nale篡 wp豉ca na konto bankowe Urz璠u Miasta i Gminy w Szczytnej:
Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie
66 9588 0004 7100 6943 2000 0010
Kod SWIFT/BIC banku: GBWCPLPP

NIP: 883-13-29-787
REGON: 000531192

Sponsorzy przedsi瞝zi耩 promuj帷ych Gmin Szczytna:


w 2007 r. - Stolplast
w 2008 r. - ASM Inwestycje
w 2009 r. - Hydropolwiert
w 2010 r. - Fresh
w 2011 r. - Tajemniczy Ogr鏚
w 2012 r. - Marka Putz System
w 2013 r. - ZEM Sp z o.o.
w 2015 r. - Tartak Bartek
w 2016 r. - PPHU Szczytnik
w 2017 r. - NEON s.c.

Miasta partnerskie:
Mi璠zych鏚


Velké Pořiči


Tegernheim


Náměšť na Hané

Copyright © 2008 Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej - Piotr Pop豉wski